Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

Parafialna Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, to ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

 • Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
 • Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
 • Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
 • Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
 • Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.
 • Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:
 • Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
 • Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,
 • Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
 • Inspirowaniu działalności charytatywnej.
 • Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.

W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:

 • Z urzędu.
 • Wybrani.
 • Mianowani przez księdza proboszcza lub rektora kościoła.

Z urzędu należą do Rady:

 • Proboszcz lub rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.
 • Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.
 • Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.
 • Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.
 • Katecheta świecki lub przedstawiciel katechetów świeckich katechizujących na terenie danego ośrodka duszpasterskiego.
 • Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając duszpasterskie potrzeby ośrodka. Wybory dokonywane są według załączonego regulaminu wyborów. Proboszcz lub Rektor może mianować do Rady 6-10 osób.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie duszpasterskiej wynosi 3 kadencje, tzn. piętnaście lat.

W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc niezmiennie,mimo zmian na stanowiskach proboszcza, rektora czy księży wikariuszy. W przypadku śmierci, rezygnacji, zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru ogłasza się dodatkowe wybory w rejonie, w którym dana osoba została wybrana.

Zgodnie z kan. 536 & 2 KPK Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Rada ściśle współpracuje z przewodniczącym Rady i pozostałymi kapłanami w ożywianiu działalności duszpasterskiej w parafii. O tematyce posiedzeń Rady decyduje przewodniczący, zaznajamiając z nią wcześniej członków Rady. Jeśli członkowie Rady pragną wnieść nowy problem winni w głosowaniu uzyskać aprobatę przynajmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu i zgodę przewodniczącego. Rada służy radą i pomocą duszpasterzom wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje. Opinie i informacje służą lepszej pracy duszpasterskiej w parafii. Rada może również podejmować uchwały i decyzje porządkowe, które wytyczają kierunki pracy Rady oraz zadania zlecane poszczególnym członkom Rady.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej Parafii św. Andrzeja Boboli:

 1. ks. Piotr Wenzel
 2. ks. Wojciech Kamczyk
 3. Janina Grębowicz - przewodnicząca PRD
 4. Weronika Gorka - sekretarz PRD
 5. Teresa Szołtysik
 6. Joanna Nocoń - Tyka
 7. Monika Fenisz
 8. Jarosław Dropała
 9. Wojciech Wałach
 10. Jacek Trzewiczek
 11. Elżbieta Oczadło
 12. Ewa Szolc
 13. Joanna Janusz
 14. Maria Denysiuk
 15. Wojciech Kostorz